Products and services

Show filters list

Aurora ERP - Production model for Garment industry

Work in accordance with the General Data Protection Regulation requirements through the products of SIS Technology AD. Learn more here

Our new solution for your business:

 • Optimization of activities
 • Company efficiency improvement
 • Gaining a new competitive advantage


We guarantee:

Optimization of activities:

 • Ensuring continuity of material flow;
 • Reduction of the funds invested in the purchase of stocks;
 • Optimal planning of production facilities;
 • Full tracking of thе production of clothing with materials supplied by the client/customer;
 • Optimizing the payment of hired employees;
 • Correct reporting of regulated and unregulated interruptions;
 • A better organization of warehousing operations and reduction of warehousing costs;
 • Reducing the duration of the production cycle;
 • Real-time monitoring of the company's activity;
 • Improving the administrative and organizational activities.

Company efficiency improvement:

 • Optimization of the activity organization in the company;
 • Improving the load on production capacities;
 • Better efficiency of the use of labor resources;

The implementation of these three steps will also reduce the cost of production.

Cost leadership

СERP Aurora reference information allows for the analysis of each element of production and distribution costs and their optimization. You will be able to offer your customers the best price-quality ratio.

Highlights in the production model for the Garment Industry:1. Planning

 • Planning the material resources needed to fulfill production orders. Reservation of the required quantities.
 • Toll production: full request or partial production.
 • Opportunity to work with substitute base material.
 • Calculation of flooring and planned time for the execution of the order.
 • Timeline of production orders. Determining estimated dates and times for execution of orders.
 • Opportunity to optimize the resources used according to a given criterion in the period of their planning.2. Reporting

 • Taking into account the real time for tailoring flooring and assigning their implementation to specific people and cutting tables.
 • Tracking of technological, irrational and rational waste.
 • Assignment and reporting of sewing tasks to specific operators according to a predetermined sequence of operations.
 • Actual accounting of the sewing time of each operation, the resource that performed the operation and the number of reported details.
 • Assigning tasks for packing employees in real time and reporting work.
 • Accounting for labor, material cost and accounting of items.
 • Real accounting of each employee's earnings, calculation of bonus earnings according to the achieved percentage of efficiency and monitoring of overtime work.3. Analysis

 • Analysis of the work of employees in production and comparison of planned and invested hours.
 • Calculate the efficiency rate of an employee.
 • Tracking of manufactured semi-finished products and finished products, quantity and value.
 • Analysis of the raw materials used in the production, auxiliary resources, packaging, etc.
 • Evaluation of the duration of the production cycle and the time and reasons for interruption.Системата е изградена от модулна структура и обхваща процесите:

 • Заявки и доставки;
 • Поръчки;
 • Производство;
 • Склад и логистика;
 • Продажби и пласмент;
 • Счетоводство;
 • Договори;
 • Интрастат;
 • Амортизации;
 • Финанси и разплащания;
 • Бизнес анализи и справки;
 • Управление на човешките ресурси.
 • -
  • Пълна обвързаност между ролите и изпълняваните операции. Всеки документ въведен от един отдел, може да се оторизира и контролира от друг.
  • Всички данни се въвеждат еднократно и постъпват в единна база данни, където са достъпни от всички оторизирани служители. По този начин се елиминира и нуждата от повторно въвеждане на информация.
  • ERP Aurora работи в единна база данни, обобщаваща както информацията от различните отдели на предприятието, така и отделните финансови години. Това дава възможност за изготвяне на различни анализи и осъществяването на контрол от мениджмънта на компанията.
  • Облекчена комуникация с външни системи чрез дефинирани импорт - експорти.
  • Системата не позволява физическо изтриване на данните. Въпреки това е запазена възможността за корекция на всеки въведен документ при необходимост от оторизирано за целта лице.
  • Независимост на складовите и счетоводните записвания. Можете да се възползвате от автоматично осчетоводяване на въвеждани складови документи по предварително установени шаблонизирани критерии. Възможно е и този процес да се извършва ръчно. Документите без складово отражение присъстват само в счетоводните регистри.
  • Възможност за проследяване на хронологията на всеки създаден складов документ или счетоводен запис. Визуализира се потребителя, извършил корекцията, дата и час на старата промяна и новата промяна.
  • Всички връзки между документите се съхраняват в графична среда и визуализацията им е достъпна под формата на графична схема.
Our partners