ERP Aurora

Покажи списък с филтри

Aurora - ERP система

Работете в съответствие с правилата на GDPR - Общия регламент за защита на личните данни, чрез продуктите на СИС Технология АД. Научете повече тук

Aurora - ERP система е интегрирана система, обединяваща в единна база данни всички дейности в една търговска и производствена компания.

Базовата й функционалност е универсална и удовлетворява в пълна степен изискванията на всеки бизнес, независимо от предмета на дейност. Ние знаем, че всяка компания е уникална и има собствен стил на работа, затова сме оставили нашата ERP система отворена за индивидуални разработки. В резултат на всичко това, клиентът купува система, която оптимизира и управлява неговият бизнес.

Предимства на Aurora - ERP система

 • Aurora - ERP система предлага пълна обвързаност между ролите и изпълняваните операции, и така всеки документ въведен от един отдел, може да се оторизира и контролира от друг;
 • Всички данни се въвеждат еднократно, по този начин те постъпват в единна база данни и са достъпни от всички интерфейси в подходящата, според профила и длъжността форма;
 • Aurora - ERP система притежава налична единна база данни за различните финансови години. Това дава възможност за изготване на различни анализи и осъществяването на контрол от мениджмънта на компанията;
 • Гъвкавият интерфейст на Aurora - ERP система, позволява всеки потребител да вижда тази част, която е обвързана с правата и отговорностите му. Потребителят сам може да подрежда визуализацията на работния екран, според нуждите си;
 • В Aurora - ERP система, комуникацията с външни системи е изключително облекчена от дефинираните импорт - експорти. Всеки интерфейст има възможност за експорт в .xls, а някои и в .txt формати. Разработени са експорти на данни от заявки в стандартните образци (.xls) на доставчиците;
 • Интегрираната система не позволява физическо изтриване на данните. Запазена е възможността за корекция на всеки въведен документ при необходимост и дефинирани права за това;
 • Независимост на складовите и счетоводните записвания. В Aurora - ERP система документите, които са въведени, могат да се осчетоводят автоматично по предварително установени и шаблонизирани критерии. В счетоводните регистри присъстват само документите, за които е необходимо да имат счетоводно отражение;
 • Aurora - ERP система трасира всички завършени промени по документи и операции. За всеки направен запис се съхранява хронология на промените по оператори, време на промяна, стара и нова стойност;
 • Всички връзки между документите се съхраняват в графична среда и визуализацията им е достъпна под формата на графична схема;
 • В Aurora - ERP система са разработени допълнителни функции, които предоставят възможността за създаване на специфични и строго-индивидуално справки. Функциите изчитат въведената информация от складовите и/или счетоводните записвания и позволяват извличане и сравняване на данни за различни периоди;
 • Справки по технологията ОЛАП (опративна аналитична обработка). Този вид справки са налични в Aurora- ERP система и чрез тях се постига многомерно представяне на данните; детайлизация и достъпност; съхранение на обработените данни отделно от изходите. ОЛАП технологията предоставя гъвкавост при формиране на голям брой справки, използвайки различни нива на агрегация. Това позволява да се правят анализи на големи обеми от данни и да се съставят справки с различни разрези в данните.

За повече информация посетете https://erp.sistechnology.com/

Картон на контрагент


Картон на стока


Доставка в склад
Свързаност между документи


Ревизия
Справки

Вземания/Задължения

Просрочени вземания

Оборотна ведомост склад


Движение по артикули


Интрастат
Системата е изградена от модулна структура и обхващаща процесите:

 • Заявки и доставки;
 • Поръчки;
 • Производство;
 • Склад и логистика;
 • Продажби и пласмент;
 • Счетоводство;
 • Договори;
 • Интрастат;
 • Амортизации;
 • Финанси и разплащания;
 • Бизнес анализи и справки;
 • Управление на човешките ресурси.

За повече информация посетете https://erp.sistechnology.com/

 • -