+359 2 8025802 office@sistechnology.com

ERP Aurora

Покажи списък с филтри

Aurora - ERP система

Описание - erp.sistechnology.com

  ERP Aurora е интегриранa система, обединяваща в единна база данни всички дейности в една търговска и производствена компания.

Базовата функционалност е универсална и удовлетворява в пълна степен изискванията на всеки бизнес, независимо от предмета на дейност. Системата предлага и работещи бизнес модели от практиката, което пести време и средства. По този начин процесът на обучение и имплементиране се ускорява. Ние знаем, че всяка компания е уникална и има собствен стил на работа, затова сме оставили системата отворена за индивидуални разработки. В резултат на всичко това, клиентът купува система, която оптимизира и управлява неговия бизнес.


Предимства

  • Пълна обвързаност между ролите и изпълняваните операции —  всеки документ въведен от един отдел, може да се оторизира и контролира от друг;
  • Еднократно въвеждане на всички данни (първични документи). Те постъпват в единна база данни и са достъпни от всички интерфейси в подходящата според профила и длъжността форма;
  • Единна база данни за различните финансови години. Това дава възможност на управленски състав за анализи и контрол;
  • Гъвкав интерфейс - всеки потребител вижда тази част, която е обвързана с правата и отговорностите му. Потребителят сам може да подрежда визуализацията на работния екран, според нуждите си;
  • Стандартизиране - стандартни форми за импорт и експорт на данни и комуникация с други системи. Комуникацията с външни системи е изключително облекчена от дефинираните импорт - експорти. Всеки интерфейс има възможност за експорт в .xls, а някои и в .txt форамти. Разработени са експорти на данни от заявки доставчици в стандартизираните образци (XLS) на доставчиците;
  • Липса на физическо изтриване на данните. Запазена е възможността за корекция на всеки въведен документ при необходимост и дефинирани права за това;
  • Независимост на складовите и счетоводните записвания - документите, въведени в системата, могат да се осчетоводят автоматично по предварително установени и шаблонирани критерии. В счетоводните регистри присъстват само документите, за които е необходимо да имат счетоводно отражение;
  • Проследяемост - системата трасира всички извършени промени по документи и операции. За всеки хронологичен запис в системата се съхранява и хронология на промените по оператори, време на промяна, стара и нова стойност;
  • Всички връзки между документите се съхраняват в графична среда и визуализацията им е леснодостъпна под формата на графична схема;
  • В системата са разработени допълнителни функции, които предоставят възможността за създаване на специфични и строго-индивидуални справки. Функциите изчитат въведената информация от складовите и/или счетоводните записвания и позволяват извличане и сравняване на данни за различни периоди;
  • Справки по технологията ОЛАП (оперативна аналитична обработка). Чрез тези справки се постига многомерно представяне на данните; детайлизация и достъпност; съхранение на обработените данни отделно от изходните. ОЛАП технологията предоставя гъвкавост при формиране на голям брой справки, използвайки различни нива на агрегация. Това позволява да се правят анализи на големи обеми от данни и да се съставят справки с различни разрези в данните.

  Технически изисквания

  Работна станция


  Сървър
  Препоръчителни конфигурации

  Работна станция

  Сървър

  Функционалност

  Системата е изградена от модулна структура и обхващаща процесите:

  • Заявки и доставки;
  • Поръчки;
  • Производство;
  • Склад и логистика;
  • Продажби и пласмент;
  • Счетоводство;
  • Договори;
  • Интрастат;
  • Амортизации;
  • Финанси и разплащания;
  • Бизнес анализи и справки;
  • Управление на човешките ресурси.


      За повече информация посетете erp.sistechnology.com.

  Картон на контрагент


  Картон на стока


  Доставка в склад
  Свързаност между документи


  Ревизия
  Справки

  Вземания/Задължения

  Просрочени вземания

  Оборотна ведомост склад


  Движение по артикули


  Интрастат