+359 2 8025802 office@sistechnology.com

Софтуер за управление на заплати и кадри

Покажи списък с филтри

Horizon - управление на заплати и кадри

Описание

     Horizon е интегрирана програмна система за автоматизация на дейностите по изчисляване на трудови възнаграждения, изготвяне и обработка на сменни графици, както и поддържане на лични досиета на служителите в компанията. Системата е многофирмена и работи с единна база данни в реално време, което дава свобода на потребителите да ползват една или повече от функционалностите на системата, без това да нарушава целостта на информацията. Продуктът е интегриран успешно, както в малки и средни предприятия, така и в големи търговски вериги и холдингови структури. Системата функционира върху MSSQL, което предполага сигурност и постоянна защита на информацията.

       Системата се състои от три модула, които могат да работят самостоятелно или интегрирано:   

 • Заплати и възнаграждения;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Графици.

Продуктови предимства

 • Отговаря на всички нормативни изисквания на българското законодателство за изчисление на заплатите;
 • Поддържа всички видове договори за назначения; 
 • Възможност за нанасяне на корекции в отминал период с автоматично преизчисляване на засегнатите параметри;
 • Генериране на всички нормативно изискуеми справки и декларации;
 • Голямо разнообразие от справки с възможност за селектиране и филтриране по критерии, зададени от потребителя, с цел получаване на най-точна информация, изчистена от излишни данни;
 • Възможност за връзка с различни счетоводни и управленски системи;
 • Актуализация на пълния спектър параметри, установени от нормативната база;
 • Автоматично обновяване на версията на софтуера на всички работни места в организацията;
 • Възможност потребителят да определя правата на достъп до различните функции на системата и части на базата данни, както и да обработва няколко бази от данни;
 • Автоматизирани връзки с най-популярните счетоводни и ERP системи;
 • Автоматизирано изготвяне и печат на договори, платежни и фишове и на матричен и лазерен принтер;
 • Експорт на данни в най-разпространените формати - PDF, Excel;
 • Изготвяне на годишен и тримесечен отчет за Националния статистически институт;
 • Издаване на справочни форми – УП 2 и УП 3 при прекратяване на трудов договор;
 • Директен автоматичен изход във файлове и на магнитен носител на информацията, необходима на НОИ и НАП.

Технически изисквания

Работна станция


СървърПрепоръчителни конфигурации

Работна станция

Сървър

Функционалност


Заплати и възнаграждения

 • Възможност потребителят да отразява промени в работните заплати, разпределението на целеви награди, премии, индексации и компенсации със задна дата;
 • Възможност за дефиниране на неограничен брой шаблони за начисления или удръжки по зададени условия от потребителя;
 • Проследяемост на направените настройки, изчисления и процедури, посредством поддържане на история на данните;
 • Зад всяка сума, изведена във фиша, има алгоритъм, обяснен в разговорна форма, по който потребителят може да направи справка за параметъра;
 • Възможност за разпределяне на ФРЗ по проекти, като критерий са въведените часове за всеки проект;
 • Извеждане на информация за разпределението на брутен доход и разход на работодател по проекти;
 • Автоматично начисляване на суми за нощен, празничен и извънреден труд, съгласно изработеното по актуален график;
 • Генериране на фишове с възможност за директно изпращане по е-майл на служителите;
 • Масови начисления – заплати, бонуси, удръжки;
 • Банкови трансфери към лични сметки и към бюджета. Експортни файлове към всички банки в страната;
 • Рекапитулации по различни критерии – пълни и частични;

Управление на човешките ресурси

 • Поддържане на персонално електронно досие;
 • Въвеждане и редактиране на богат спектър от персонални данни на служителите, включително придобити квалификации с възможност за въвеждане на изходящи номера и прикачване на копие от удостоверителните документи;
 • Изготвяне всички видове документи по назначаване, преназначаване и освобождаване на персонала;
 • Календар - състояние за всяко назначение;
 • Печат на придружителни писма и Декларации за обезщетения към болнични;
 • Импортиране на данни(лични данни, банкови сметки) от Excel;
 • Създаване и възстановяване на архиви.

Графици

 • Перфектна визуализация на работния график - дневен и месечен;
 • Генериране на неограничен брой шаблони на работни смени, в последователност, зададена от потребителя. Отчитане на дневен и нощен труд;
 • Сигнализация чрез предупредителни съобщения при надвишаване на законово позволените часове или на междудневните/междуседмични почивки на служителите;
 • Сумирано отчитане на работното време;
 • Директно нанасяне на болнични/отпуски от екран "Графици";
 • Директна връзка между "Графици" и "Заплати и кадри" за пълна съвместимост на информацията;
 • Автоматично генериране на присъствен лист 76.Списъчен състав

 Визуализира всички служители във фирмата с условията по назначаването им. Богатият филтър позволява бързо достигане до информация за търсения служител.


Основни документи

Системата предлага възможност за регистриране на всички типове трудов правни отношения, както по КТ (кодекс на труда), така и по ЗЗДС


Създаване / редакция на трудов договор

 Системата поддържа параметрите на сключване на договора, валидността му и сигнализира в месеца на изтичане на документа.  При създаване на договора програмата предлага всички номенклатури, свързани с назначаването на служителя - основания за сключване на договор, категория труд, вид осигурен, икономическа дейност, категория персонал и други. Системата позволява автоматично изчисляване на брутната работна заплата при въвеждане на нетна заплата и процент клас. След създаване на документа в програмата, той може да бъде генериран автоматично в бланка образец на фирмата.


Картон на служител

 Съдържа пълна информация за служителя към определен период (месец). Дава възможост за директно въвеждане на отсъствия - болнични/отпуски, както и за генериране на Декларация Обр.1Начисления и удръжки

 Системата дава неограничена възможност за създаване на шаблони за начисления и удръжки, които да бъдат валидни на ниво фирма, отдел или позиция.


Приключване

 Системата генерира автоматично Деклараци 1, Декларация 6, дава възможност за извършване на трансфери към бюджета и плащания към служители, при въведени банкови сметки. Поддържа справка Рекапитулация в различни разрези и нива.


       

Справка - Рекапитулация


Графици

 Системата позволява отчитане на ненормирано работно време и изготвяне на заплати, съобразно графици. Възможност за създаване на неограничен брой и видове еталони и работни смени. Автоматично генериране на дневен график, месечен график и присъствена форма.


Присъствен лист


Справки

 Системата разполага с широк набор от справки - оперативки, управленски и законово изискуеми. Възможност за създаване на потребителски справки по критерии на потребителя с цел извеждане само на търсената информация и без необходимост от последваща обработка. Всички справки  wсистемата се генерират в MS Excel и PDF.

 Бързи справки