+359 2 8025802 office@sistechnology.com

Софтуер за управление на заплати и кадри

Покажи списък с филтри

Horizon - управление на заплати и кадри

Horizon- Софтуер за заплати и кадри

    

Horizon- софтуер за управление на заплати и кадри е интегрирана система, която служи за автоматизация на дейностите по изчисляване на трудови възнаграждения, изготвяне и обработка на сменни графици, както и поддържане на личните досиета на служителите в компанията. Системата е многофирмена и работи с единна база данни в реално време, което дава свобода на потребителите да използват повече от функционалностите на нашия софтуер за заплати Horizon, без това да нарушава целостта на информацията.

Horizon - софтуер за заплати и кадри се интегрира успешно, както в малки и средни предприятия, така и в големи търговски вериги и холдингови структури. Системата функционира върху MSSQL, което предполага сигурност и постоянна защита на информацията.

Horizon- софтуер за заплати и кадри се състои от три модула, които могат да работят самостоятелно или интегрирано:

 • Заплати и възнаграждения;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Графици.


Продуктови предимства

 • Horizon- софтуер за заплати и кадри отговаря на всички нормативни изисквания на българското законодателство за изчисляване на трудовите възнаграждения, както и поддържа всички видове договори, съгласно Кодекса на труда;
 • В нашия софтуер за заплати и кадри е налична възможността за нанасяне на корекции в отминал период с автоматично преизчисляване на засегнатите параметри;
 • Голямото разнообразие от справки, които са налични в Horizon- софтуер за заплати и кадри, съчетано с възможността за селектиране и филтриране по критерии, зададени от потребителя са направени с цел получаване на най-точната информация, изчистена от излишни данни;
 • Налична е и възможност за автоматизирани връзки с най-популярните счетоводни и ERP системи;
 • Версиите на програмния продукт се обновяват автоматично на всички работни места в организацията;
 • В нашия софтуер за заплати и кадри потребителите имат възможност да определят правата на достъп до различните функции на системата, както и да обработват няколко бази от данни;
 • В Horizon можете да генерирате всички нормативно изискуеми справки и декларации, както и да издавате всички необходими документи в различни формати- .pdf, .xls и др.;
 • С предлагания от нас софтуер за заплати и кадри можете да съставите годишен и тримесечен отчет за Националния статистически институт, както и да получите директен автоматичен изход във файловете и на магнитен носител информацията, необходима на НОИ и НАП.


Технически изисквания

Работна станция


СървърПрепоръчителни конфигурации

Работна станция

Сървър

Функционалност


Заплати и възнаграждения

 • Възможност потребителят да отразява промени в работните заплати, разпределението на целеви награди, премии, индексации и компенсации със задна дата;
 • Възможност за дефиниране на неограничен брой шаблони за начисления или удръжки по зададени условия от потребителя;
 • Проследяемост на направените настройки, изчисления и процедури, посредством поддържане на история на данните;
 • Зад всяка сума, изведена във фиша, има алгоритъм, обяснен в разговорна форма, по който потребителят може да направи справка за параметъра;
 • Възможност за разпределяне на ФРЗ по проекти, като критерий са въведените часове за всеки проект;
 • Извеждане на информация за разпределението на брутен доход и разход на работодател по проекти;
 • Автоматично начисляване на суми за нощен, празничен и извънреден труд, съгласно изработеното по актуален график;
 • Генериране на фишове с възможност за директно изпращане по е-майл на служителите;
 • Масови начисления – заплати, бонуси, удръжки;
 • Банкови трансфери към лични сметки и към бюджета. Експортни файлове към всички банки в страната;
 • Рекапитулации по различни критерии – пълни и частични;

Управление на човешките ресурси

 • Поддържане на персонално електронно досие;
 • Въвеждане и редактиране на богат спектър от персонални данни на служителите, включително придобити квалификации с възможност за въвеждане на изходящи номера и прикачване на копие от удостоверителните документи;
 • Изготвяне всички видове документи по назначаване, преназначаване и освобождаване на персонала;
 • Календар - състояние за всяко назначение;
 • Печат на придружителни писма и Декларации за обезщетения към болнични;
 • Импортиране на данни(лични данни, банкови сметки) от Excel;
 • Създаване и възстановяване на архиви.

Графици

 • Перфектна визуализация на работния график - дневен и месечен;
 • Генериране на неограничен брой шаблони на работни смени, в последователност, зададена от потребителя. Отчитане на дневен и нощен труд;
 • Сигнализация чрез предупредителни съобщения при надвишаване на законово позволените часове или на междудневните/междуседмични почивки на служителите;
 • Сумирано отчитане на работното време;
 • Директно нанасяне на болнични/отпуски от екран "Графици";
 • Директна връзка между "Графици" и "Заплати и кадри" за пълна съвместимост на информацията;
 • Автоматично генериране на присъствен лист 76.Списъчен състав

 Визуализира всички служители във фирмата с условията по назначаването им. Богатият филтър позволява бързо достигане до информация за търсения служител.


Основни документи

Системата предлага възможност за регистриране на всички типове трудов правни отношения, както по КТ (кодекс на труда), така и по ЗЗДС.


Създаване / редакция на трудов договор

 Системата поддържа параметрите на сключване на договора, валидността му и сигнализира в месеца на изтичане на документа.  При създаване на договора програмата предлага всички номенклатури, свързани с назначаването на служителя - основания за сключване на договор, категория труд, вид осигурен, икономическа дейност, категория персонал и други. Системата позволява автоматично изчисляване на брутната работна заплата при въвеждане на нетна заплата и процент клас. След създаване на документа в програмата, той може да бъде генериран автоматично в бланка образец на фирмата.


Картон на служител

 Съдържа пълна информация за служителя към определен период (месец). Дава възможост за директно въвеждане на отсъствия - болнични/отпуски, както и за генериране на Декларация Обр.1Начисления и удръжки

 Системата дава неограничена възможност за създаване на шаблони за начисления и удръжки, които да бъдат валидни на ниво фирма, отдел или позиция.


Приключване

 Системата генерира автоматично Деклараци 1, Декларация 6, дава възможност за извършване на трансфери към бюджета и плащания към служители, при въведени банкови сметки. Поддържа справка Рекапитулация в различни разрези и нива.


       

Справка - Рекапитулация


Графици

 Системата позволява отчитане на ненормирано работно време и изготвяне на заплати, съобразно графици. Възможност за създаване на неограничен брой и видове еталони и работни смени. Автоматично генериране на дневен график, месечен график и присъствена форма.


Присъствен лист


Справки

 Системата разполага с широк набор от справки - оперативки, управленски и законово изискуеми. Възможност за създаване на потребителски справки по критерии на потребителя с цел извеждане само на търсената информация и без необходимост от последваща обработка. Всички справки  wсистемата се генерират в MS Excel и PDF.

 Бързи справки