ERP Aurora

Покажи списък с филтри

Aurora - ERP система

Работете в съответствие с правилата на GDPR - Общия регламент за защита на личните данни, чрез продуктите на СИС Технология АД. Научете повече тук

Aurora ERP е интегрирана система, обединяваща в единна база данни всички дейности в една търговска и производствена компания.


Базовата й функционалност е универсална и удовлетворява в пълна степен изискванията на всеки бизнес, независимо от предмета на дейност.

Ние знаем, че всяка компания е уникална и има собствен стил на работа, затова сме оставили нашата ERP система отворена за индивидуални разработки. В резултат на всичко това, клиентът купува система, която оптимизира и управлява неговият бизнес.

Част от системата Aurora ERP е модул AuroraCASHAuroraCash е софтуер за управление на продажбите в търговския обект (с №195 в Списък на софтуерите за управление на продажбите (СУПТО) на НАП), в който се обработват фискални и нефискални продажби, съобразени с разпоредбите на Наредба Н-18, която регламентира фискалната политика в България.


СчетоводствоМногофирменост, с възможност за трансфери между фирмите

Поддържането на неограничен брой обслужвани фирми е интегрирано още при създаването на продукта, затова създаване на фирма, клониране, трансфери на номенклатури и транзакции между фирми е като детска игра, чрез счетоводна система McMaster.Интрастат декларации

Автоматично формиране на декларации за изпращане и пристигане, на база на въвдени данъчни документи.Интегриране с други системи

Съсздадени за връзки към повечето от функциониращите счетоводни, складови и търговски системи, разпространени в България, включително доминиращите ERP системи. Възможности за изграждане на връзки по заявка.Кредитна политика и следене на лимити

Aвтоматично изпращане на мейли на контрагенти – документи, справки, потвърждаване на салда. Начисляване на лихви при забава.


Гъвкави възможности за корекции и обвързване на документи с последващо автоматично

Системата позволява корекции на документи или счетоводни операции в рамките на счетоводната година. Шаблониране на документите и последващи, автоматично генерирани документи. Примерно: Прием на стока, автоматично предлагане на локация в склада и генериране на документ за локализиране на конкретните складови адреси.


Водене на активи със възможност за различни сценарии на амортизации

Възможности за разработка на различни сценарии за начисляване на амортизации и проследяване отразяването им в ДАП – Сап, избор на най-добър сценарии за счетоводното отчитане на активите във фирмата.


Отчитане на Малоценни и малотрайни активи и воденето им по обекти и МОЛ

Етикетиране на активи и ревизия посредством мобилен терминал. Следене на местонахождение и лица на зачисляване, периодите на подмяна или възстановяване при напускане. Водене на периодични и рамкови договори с възможности за автоматично фактуриране. Възможност за проследяване на активностите по договори. Автоматично издаване на фактури за периодични договори.
Водене на периодични и рамкови договори с възможности за автоматично фактуриране

Възможност за проследяване на активностите по договори. Автоматично издаване на фактури за периодични договори.
Реализирани връзки с онлайн платформи

Разработен интерфейс за връзка с онлайн магазини. Експорт на данни за стоки, налични количества и цени. Импорт на клиентски заявки в МcMaster и автоматичното им превръщане в документи за продажба.Възможност за разработка и генериране на справки създадени от клиента

Създаване на външни справки от клиента с възможности за залагане на формули, направления и обекти. Наработка на справки посредством модул задачи.


Управление на складово стопоанствоЛокации в склад

Изграждане на схема на вида и разположението на складовите площи със проследяване на заемането по обем, товароносимост, количество. Алгоритъм за подреждане по локации при засклаждане в склад

Задаване на алгоритъм за подреждане на даден артикул в склада с цел оптимизация на изпълнение на заявките и запълването на складовото пространство.Резервиране на количества в склада

Възможност за гъвкаво управление на складови наличност и резервиране на стока за определени търговски кампания на клиенти или за конкретни клиентски заявки.Следене амбалаж към артикул

Връзка с платформени везни и изчисляване на нето тегло в документи отчитайки амбалажа.       
Етикетиране на суровини, материали и продукция

Поддържат се структурирани баркодове съдържащи информация за стоката, количеството, партидата и локацията на продукта. Структорният баркод изключително улеснява и предпазва от грешки във влагането на суровини в производството, разполагането по локации, изписването от склада.Ценови листи по клиенти

Поддръжка не само на ценови листи, но и ценови политики, покриващи промоции по периоди, допълнителни ценови условия, бърза актуализация.Модул за възлагане на задачи на служителите в Аурора и на терминалите

Възлагане на изпълнението на определени дейности / Прием на стока от доставчика от терминала или Аурора; Събиране на стоката по заявка от клиент; Преместване на стока от един на дртуг складов адрес. Отчитане на времето от стартиране на изпълнението на възложената задача до приключването и. ПроизводствоПроследяемост на заявки по клиенти

Системата гарантира 100% контрол от входа до изхода с проследяване на вложени материали, етапи на изпълнение, прогнозна дата на завършване.


Поддържане на оферти

Пълна хронология на оферираните продукти и услуги по клиенти и търговци Наследяване на оферираните параметри при формиране на счетоводни документи Хронология на всички активности с клиента.Производствена програма

Автоматично формиране на база заявки; пълен анализ на складови наличности по складове и цехове; резервиране за суровини. Поддържат се визуализации по заявки, суровини и продукти.
Автоматизирани заявки към доставчици

Формиране на заявка на база на критерии и необходимост на база на формираната производствена програма. Проследяване на минимални запаси, складови наличност и продажби за период.Следене на ишлеме

Възможности на системата за задаване на дадена / приета продукция за изработка на ишлеме. Справка за необходимите материали по рецепта за изработка на ишлемето. Проследяване на предадени - върнати материали и готова продукция по поръчки ишлеме. Разпределение на допълнителни разходи за изпълнение на ишлемето и калкулиране на себестойността на артикула.
Разпределение на непреки разходи по зададени алгоритми

Разпределение на разходите за заплати, ток, вода, наеми в себестойността на прозведената продукция и калкуране на пълна себестойност.Преостойностяване на себестойност

При внос или получаване на документи, касаещи стойността на определена доставка / транспорт, такси / след засклаждането на материали / стоки, както и след разпределние на непряка себестойност се налага прекалкулиране на себестойността на готовата продукция, която е на склад или вече реализирана на пазара, с цел вярна калкулация на финансовия резултат.Управление на отпадъците от производството

Модул, посредством който може да се проследява продажбата, бракуването на отпадъци от производствената и складова дейност, както и от опаковки на материали и готова продукция.


Картон на контрагент


Картон на стока


Доставка в склад
Свързаност между документи


Ревизия
Справки

Вземания/Задължения

Просрочени вземания

Оборотна ведомост склад


Движение по артикули


Интрастат