Mc Master- складов софтуер

Покажи списък с филтри

McMaster - склад и производство

Работете в съответствие с правилата на GDPR - Общия регламент за защита на личните данни, чрез продуктите на СИС Технология АД. Научете повече тук


Етикетиране на суровини, материали и продукция

Поддържат се структурирани баркодове съдържащи информация за стоката, количеството, партидата и локацията на продукта. Структорният баркод изключително улеснява и предпазва от грешки във влагането на суровини в производството, разполагането по локации, изписването от склада.
 

Ценови листи по клиенти

Поддръжка не само на ценови листи, но и ценови политики, покриващи промоции по периоди, допълнителни ценови условия, бърза актуализация.Проследяемост на заявки по клиенти

Системата гарантира 100% контрол от входа до изхода с проследяване на вложени материали, етапи на изпълнение, прогнозна дата на завършване.
Поддържане на оферти

 • Пълна хронология на оферираните продукти и услуги по клиенти и търговци
 • Наследяване на оферираните параметри при формиране на счетоводни документи
 • Хронология на всички активности с клиента 
Автоматизирани заявки към доставчици

Формиране на заявка на база на критерии и необходимост на база на формираната производствена програма.

Проследяване на минимални запаси, складови наличност и продажби за период
Разпределение на непреки разходи по зададени алгоритми

Разпределение на разходите за заплати, ток, вода, наеми в себестойността на прозведената продукция и калкуране на пълна себестойност.Преостойностяване на себестойност

При внос или получаване на документи, касаещи стойността на определена доставка / транспорт, такси / след засклаждането на материали / стоки, както и след разпределние на непряка себестойност се налага прекалкулиране на себестойността на готовата продукция, която е на склад или вече реализирана на пазара, с цел вярна калкулация на финансовия резултат.


Картон на стока в производство - данни

 

Картон на стока в производство - разходни норми


Картон на стока в производство - партидиПроизведено за деня  Изписване
Счетоводство - виж пълното описание на продукта ТУК

Склад

 • Многоскладовост. Йерархична структура;
 • Работа в реално време на отдалечени работни места, обекти, офиси и др. в една база данни;
 • Дефиниране на детайлни права за работа;
 • Главната особеност на системата е, че използва изключително лесни средства за работа и не налага никакви ограничения при създаване на организацията на работа;
 • Програмата е съобразена и с изискванията на голяма част от институциите в България, изискващи спазване на определени разпоредби, според вида производствен процес: HACCP, ISO;
 • Системата е гъвкава по отношение интеграцията с други програмни продукти: MS EXCEL. Всеки един от екраните на програмата има експорт към EXCEL, което позволява изготвянето на всякакви нетрадиционни справки;
 • Позволява се работа в целия отчетен период от една година без ограничения в месеците;
 • Картона на всеки материал или стока. Детайлна информация за артикула. Характеристики на артикула: номенклатурен номер, информация за доставни, продажни цени, описатели, баркод, Търговска марка, Група, Вид;
 • Обобщена информация за наличните количества от артикул по складове, концентрирана в картона на артикула;
 • Свободно дефиниране на мерни единици;
 • Хронологична информация за движението на артикула.Информация за салда и обороти: детайлна и обобщена по месеци;
 • Възможност за партидно отчитане;
 • Възможност за дефиниране на вид партиден номер за всеки от артикулите с партидно отчитане;
 • Поддържане на минимална/максимална складова наличност;
 • Поддържане срок на годност на артикулите;
 • Издаване на документи за специални клиенти: Метро, Била и др.;
 • Картон на всеки контрагент. Характеристики на картона: адреси на регистрация и на кореспонденция, БУЛСТАТ, email, МОЛ, описатели;
 • Поддържане информация за обектите на един контрагент;
 • Хронологична информация за движението на контрагента. Поддържане на обороти и салда по месеци;
 • Поддържане на падежи на плащане;
 • Поддържане на ценови листи за клиенти;
 • Ревизии на всички стоки (артикули) или на групи от тях. Възможност за установяване състоянието на склада след ревизия по картоните. Възможност за установяване състоянието на склада след ревизия като начално състояние;
 • Възможност за използване на шаблони при издаване на складови документи;
 • Установяване на много от постоянните описатели в шаблона;
 • Възможност за засклаждане с един документ в различни складове;
 • Вътрешно движение между складове.

Производство

 • Въвеждане на заявки от клиенти;
 • Потвърждаване на заявка. Статуси на заявките;
 • Формиране на производствена програма на база заявки от клиенти с възможност за корекция на програмата и на заявката;
 • Обобщена и подробна производствена програма;
 • Формиране на производствен фиш на база заявки с възможност за корекция;
 • Запазване на исторически заявеното количество и реално изпълненото;
 • Автоматична смяна статусите на заявката при изпълнението й;
 • Следене на реално изпълнените количества от заявката и експедираните количества;
 • Формиране на справка за необходимите материали за производството;
 • Издаване на заявки към доставчици за доставка на материали;
 • Богат набор от филтри, работещ самостоятелно или в комбинация между отделните критерии за търсене;
 • Дефиниране на разходни норми за всеки продукт в картона на продукта;
 • Възможност за корекция на разходна норма в момент на производство със запазване на основната;
 • Изписване на материали по средно претеглена цена с автоматично заприхождаване на готовата продукция в склад с документ;
 • Уникална номерация на всяка партида произведена продукция при партидно отчитане;
 • Възможност за лимитиране на вложените материали в производството;
 • Възможност за едновременно производство на готова продукция и съдържащите се в нея полуфабрикати с предварително зададена последователност. Възможност за въвеждане на заявки за производство;
 • Обобщена и подробна справка на вложените материали в производството;
 • Обобщена и подробна справка за необходимите материали за производство;
 • Различни филтри и комбинация от тях при търсене на информация;
 • Различни справки работещи върху филтрирана извадка;
 • Изчисляване на непряка себестойност по различни методи;
 • Проверка за наличности при остойностяване на продукта;
 • Възможност за замяна на един материал с друг при изписването на материалите;
 • Възможност за изтриване на материали участващи в нормата, както и добавяне на нови;
 • Разпад: възможност за разпадане на един продукт на разходната си норма с автоматично изписване на продукта от склада и връщане на материалите в складовете;
 • Възможност за разпад на един произведен артикул/полуфабрикат на други такива с възможност за въвеждане на цена на разпад;
 • Възможност за изписване на материали и влагане в производството без разходна норма. 
Нашите партньори