Aurora ERP система - производствен модел за Шивашка индустрия

Покажи списък с филтри

Aurora ERP система - шивашка индустрия

Работете в съответствие с правилата на GDPR - Общия регламент за защита на личните данни, чрез продуктите на СИС Технология АД. Научете повече тук

ERP Aurora е интегрирана система за управление на процесите в предприятието, която Ви дава възможност да оптимизирате бизнеса си. Вие придобивате цялостен поглед върху дейността на предприятието, на базата на който можете да взимате правилните управленски решения. Във всеки един момент ще имате цялата информация за статуса на поръчките от клиенти, количеството готова продукция, което трябва да произведете, какви суровини са ви необходими за това и текущите складови наличности.За нуждите на своите клиенти, работещи в сферата на шивашката индустрия, екипът на СИС Технология АД разработи нов продукт, удовлетворяващ всеки аспект на тяхната специфична дейност. Нашата система гарантира оптимизиране на дейността, повишаване на фирмената ефективност и придобиване на едно ново конкурентно предимство.ERP Aurora модел „Шивашка индустрия“ обхваща следните основни процеси:

 • Заявка от клиент;
 • Заявка към доставчик;
 • Планиране на материални ресурси;
 • Резервиране на материални ресурси;
 • Кроене – изчисляване на времена и настили на база спомагателни ресурси;
 • Времеви план – кроене, шиене, опаковане;
 • Изработка от подизпълнител;
 • Отчитане на кроене;
 • Отчитане на шиене;
 • Отчитане на опаковане;
 • Документално оформление на продажбата;
 • Експедиция;
 • Контрол на вземанията.

Основните моменти в производствен модел за „Шивашка индустрия“ са:


 • Планиране материалните ресурси, необходими за изпълнение на заявките за производство. Резервиране на нужните количества на суровини и изготвяне на заявки за доставка на липсващите.
 • Изработка на ишлеме: цялата заявка или частична изработка.
 • Възможност за работа със заместващ основен материал.
 • Изчисляване на настили и планово време за изработка на настила и заявката. Изчисляват се на база дебелината на плата, дължината на плата, броя на заявените продукти, броя на възможните пачки за изработка от конкретно изделие и др. параметри. Изчислява се и плановото време за изработката на настила, както и на заявката.
 • Времеви план на заявките за производство. Определяне на прогнозни дати и времена за изпълнение на заявките.
 • Възможност за преместване изпълнението на заявката във времевия план.
 • Опция за спиране, ново стартиране и преподреждане на плана според реалното изпълнение на всяка заявка в производството.

 • Проследяване на реалното време за скрояване на настили и възлагане изпълнението им на конкретни хора и кроялни маси.
 • Проследяване на технологичен, рационален и нерационален отпадък.
 • Възлагане и отчитане на задачите по шиене на конкретни оператори по предварително заложена последователност от операции.
 • Реално отчитане на времето за шиене на всяка операция, ресурса изпълнил операцията и броя на изработените детайли.
 • Възлагане на задачи за пакетиране на служители в реално време и отчитане на труда.
 • Счетоводно отчитане на труд, материална себестойност и заприхождаване на артикули.
 • Реално отчитане на заработката на всеки служител, изчисляване на бонус заработка според достигнатия процент на ефективност и проследяване на извънреден труд.
 • Счетоводно отчитане на незавършеното и завършеното производство.

 • Анализ на работата на служителите в производството и сравняване на планирани и вложени часове.
 • Изчисляване на процента на ефективност на служител.
 • Анализ на вложените в производството суровини, спомагателни ресурси, амбалаж и др.
 • Оценка на продължителността на производствения цикъл и времето и причините за прекъсване.
 • Последователно проследяване на една заявка според статусите ѝ, които се сменят на различните стъпки в производството.
 • Точни данни за количеството незавършено и завършено производство.
ЕRP Aurora SI дава възможност на своите потребители да оптимизират дейността си чрез:


 • Осигуряване на непрекъснатост на потока от суровини и материали, необходими за обезпечаване на дейността на предприятието – едно от съществените преимущества, които дава EPR Aurora SI e генериране на планова производствена програма на база приетите поръчки, чрез която да може да се идентифицира необходимото количество от суровини и материали за нейното изпълнение. Материалите могат да се планират по поръчки или за целия производствен план.
 • Намаляване на инвестираните средства в закупуването на запаси - програмата проследява наличностите в склада в реално време, минимално необходимите запаси и необходимите количества. В програмата се залагат минимално и максимално количество на запаса, и тя сигнализира при достигане на тези гранични стойности.
 • Оптимално планиране на производствените мощности – в реално време може да се определи икономически най-ефективния вариант за натоварване на работната смяна и изпълнение на отделните процеси в нея в зависимост от наличните суровини и материали, свободни машини, продължителност на работната смяна и броя на служителите по отдели, съблюдавайки срока за изпълнение на поръчките.
 • Оптимизиране на заплащането на наемния труд – възможно е отчитането на времето за изпълнение на операциите и техния брой за всеки служител по отделно. За целта е разработено Андроид приложение, чрез което се сканира баркода на съответната операция. На база реално изработеното време и броя качествено изпълнени операции се изчислява коефициент на ефективност на служителя. Това дава възможност за коректно изчисляване на трудовото възнаграждение.
 • Пълно проследяване на производство на ишлеме – нашата система дава възможност за проследяване, както на поръчки получени за изработка на ишлеме, така и полуфабрикати или готова продукция дадени за изработка на подизпълнител.
 • Коректно отчитане на регламентираните и нерегламентирани прекъсвания – чрез специално разработеното Андроид приложение, при всяко прекъсване на работния процес, служителите трябва да посочат дали е в резултат на регламентирано прекъсване, напр. обедна почивка или на нерегламентирано прекъсване, напр. повреда в оборудването. Чрез последващата справочна информация, фирменият мениджмънт може да взема обосновани решения, чрез които да сведе до минимум времето за нерегламентирани прекъсвания.
 • Понижаване на складовите разходи – обособяването на локации на доставените материали и произведената готова продукция в съчетание с използването на HHT устройства, интегрирани с нашата ERP система, намалява времето за извършване на товаро-разтоварна работа и елиминира възможността от формиране на липси, поради неправилно съхранение. Това оказва пряко влияние върху размера на складовите разходи.
 • Намаляване на продължителността на производствения цикъл – всеки мениджър се стреми да организира последователността от изпълняваните операции по начин, който да гарантира най-кратка продължителност на процеса. Чрез нашият продукт и заложените в него маршрутни карти, спазването на заложената последователност на процесите е гарантирана, тъй като стартирането на определена операция от служител в нашето приложение, става точно в конкретния определен ред за съответното изделие. В съчетание с минимизирането на нерегламентираните прекъсвания, това неминуемо води до намаляване на продължителността на производствения цикъл.
 • Проследяване на дейността на предприятието в реално време – нашата ERP система позволява онлайн работа на неограничен брой потребители едновременно и генерирането на справочна информация в реално време. Това дава актуална информация на отговорните лица в реално време и по този начин могат да вземат обосновани решения при формирането на плановата дейност на предприятието.
 • Подобряване на административната и организационна дейност – отразяването на движението на материали и готова продукция чрез използването на специално обособени за целта документи намалява ръчния труд, административната ангажираност и възможността от допускане на грешки. Всяка операция бива отразена в момента на нейното настъпване от оператора, отговарящ за нейното изпълнение и това може да има както складово, така и автоматично счетоводно отражение.
 • Цялостен контрол на процесите – специално за вашите нужди сме изготвили редица справки, предоставящи систематизирана информация за всеки един аспект от вашата дейност, обхваната от ERP Aurora. Вие придобивате един цялостен поглед върху дейността на предприятието, да анализирате всеки един процеси и да елиминирате всяка една причина, която отклонява резултата от поставената цел.

Системата е изградена от модулна структура и обхваща процесите:

 • Заявки и доставки;
 • Поръчки;
 • Производство;
 • Склад и логистика;
 • Продажби и пласмент;
 • Счетоводство;
 • Договори;
 • Интрастат;
 • Амортизации;
 • Финанси и разплащания;
 • Бизнес анализи и справки;
 • Управление на човешките ресурси.
 • -
  • Пълна обвързаност между ролите и изпълняваните операции. Всеки документ въведен от един отдел, може да се оторизира и контролира от друг.
  • Всички данни се въвеждат еднократно и постъпват в единна база данни, където са достъпни от всички оторизирани служители. По този начин се елиминира и нуждата от повторно въвеждане на информация.
  • ERP Aurora работи в единна база данни, обобщаваща както информацията от различните отдели на предприятието, така и отделните финансови години. Това дава възможност за изготвяне на различни анализи и осъществяването на контрол от мениджмънта на компанията.
  • Облекчена комуникация с външни системи чрез дефинирани импорт - експорти.
  • Системата не позволява физическо изтриване на данните. Въпреки това е запазена възможността за корекция на всеки въведен документ при необходимост от оторизирано за целта лице.
  • Независимост на складовите и счетоводните записвания. Можете да се възползвате от автоматично осчетоводяване на въвеждани складови документи по предварително установени шаблонизирани критерии. Възможно е и този процес да се извършва ръчно. Документите без складово отражение присъстват само в счетоводните регистри.
  • Възможност за проследяване на хронологията на всеки създаден складов документ или счетоводен запис. Визуализира се потребителя, извършил корекцията, дата и час на старата промяна и новата промяна.
  • Всички връзки между документите се съхраняват в графична среда и визуализацията им е достъпна под формата на графична схема.
Нашите партньори